Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1. Definities:

  • ART.2527 de naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak statutair gevestigd te Veldhoven;
  • Opdrachtgever: degene die met ART.2527 een overeenkomst heeft gesloten;
  • overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen ART.2527 en opdrachtgever;
  • offerte: elke langs schriftelijke, telefonische of elektronische weg aan een (aspirant) opdrachtgever aangeboden voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van ART.2527 en alle tussen opdrachtgever en ART.2527 gesloten overeenkomsten over het verrichten en/of leveren van training, opleiding, begeleiding, coaching en advies.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als en voor zover zij schriftelijk tussen ART.2527 en opdrachtgever worden overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van ART.2527zijn geheel vrijblijvend. Als een offerte of aanbieding van ART.2527 een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft ART.2527 het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van ART.2527 zestig dagen geldig.

2. De overeenkomst tussen ART.2527 en opdrachtgever komt tot stand door het ondertekenen van een schriftelijke offerte of bevestiging per email. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is vertrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie verstrekt.

3. Opdrachtgever aanvaardt door de verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk of per e-mail te annuleren, met inachtneming van het gesteld in lid 2 van dit artikel.

2. Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is deze aan ART.2527 respectievelijk de volgende vergoedingen verschuldigd:

  1. bij een annulering korter dan 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 100%;
  2. bij een annulering tot 2 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 75%;
  3. bij een annulering tot 4 weken voor aanvangsdatum uitvoering, 50%;
    van de overeengekomen prijs.

3. Indien ART.2527, als gevolg van een annulering door de opdrachtgever, annuleringskosten verschuldigd is aan een voor de uitvoering van de opdracht door ART.2527 ingehuurde accommodatie of andere voorzieningen, is opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten volledig te vergoeden.

Artikel 4 Voortijdige beëindiging

ART.2527 heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken of een opdracht te weigeren wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken (overmacht).
Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft ART.2527 recht op compensatie conform de voorwaarden genoemd in artikel 3 leden 2 en 3.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht

Wanneer er zich tijdens de uitvoering van de opdracht onvoorzienbare feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de tussen partijen gesloten overeenkomst en/of een juiste uitvoering daarvan belemmeren, wordt hierover tussen de opdrachtgever en ART.2527 tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken zoveel mogelijk naar de intentie van de oorspronkelijke overeenkomst aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast en in een schriftelijke aanvulling op de overeenkomst worden vastgelegd.

Artikel 6 Het betrekken van derden bij de opdracht

ART.2527 heeft het recht om bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg hierover met opdrachtgever, derden te betrekken en/of in te schakelen.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

1. ART.2527 zal ten aanzien van het gebruik van de hem in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.
In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijk karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt wordt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Uitzondering hierop kan worden gemaakt indien ART.2527 voor zichtzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

2. Opdrachtgever zal zonder toestemming van ART.2527 aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van ART.2527, haar werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 8 Tarieven

1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt tegen de op moment van totstandkoming van de overeenkomst door ART.2527 gehanteerde tarieven, waarbij alle kosten zijn inbegrepen met uitzondering van de kosten van reistijd, verblijfskosten, accommodatiekosten, ondersteuningsmateriaal- apparatuur en grote aantallen rapporten (meer dan 20 exemplaren). Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen zijn alle door ART.2527 gehanteerde tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en belastingen.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor reservering en kosten van de trainingslocatie.

Artikel 9 Betaling

1. Na afronding van de opdracht ontvangt de opdrachtgever de factuur. Voor adviesdagdelen geldt dat afrekening maandelijks plaatsvindt.

2. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op rekening
NL82 ASNB 0781 2308 96 t.n.v. ART.2527 te Veldhoven, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3. Zonder schriftelijke toestemming van ART.2527 is het opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ART.2527 op te schorten dan wel te verrekenen met een vordering van opdrachtgever op ART.2527, uit welke hoofde dan ook.

4. De betalingstermijn als bedoeld onder 9.1 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is ART.2527 gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur (wettelijke) rente in rekening te brengen.

5. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft ART.2527, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden.

6. Indien opdrachtgever na aanmaning niet betaalt, is opdrachtgever aan ART.2527 naast de in dit artikel bedoelde rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke worden vastgesteld op 15% van de door opdrachtgever verschuldigde hoofdsom met een minimum van €50,- onverminderd het recht van ART.2527 om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom en soortgelijke rechten, ter zake van door ART.2527 aan opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde informatie- en trainingsmateriaal, dan wel ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan ART.2527.

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ART.2527 enige door ART.2527 aan opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gesteld informatie- en trainingsmateriaal, of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door ART.2527 is vertrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

3. Geen enkele bepaling in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst tussen ART.2527 en opdrachtgever strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan opdrachtgever van rechten als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11 Overmacht

In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid of zwaarwegende familieomstandigheden) kan ART.2527 aan opdrachtgever voorstellen een opdracht te annuleren, te verplaatsen of indien mogelijk voor vervanging te zorgen. Behalve wanneer zeer zwaarwegende belangen van opdrachtgever zich daartegen verzetten zal opdrachtgever dit voorstel accepteren. In geval van annulering zal ART.2527 opdrachtgever de betaling die reeds voor de geannuleerde opdracht is gedaan, volledig crediteren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door ART.2527 geleverde informatie- en trainingsmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd staat ART.2527 niet in voor eventuele fouten of onvolledigheden. ART.2527 zal voor eventuele fouten of onvolledigheden in zijn materiaal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

2. De aanwezigheid van een gebrek geeft opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot geleverde informatie- en trainingsmateriaal of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

3. De totale aansprakelijkheid van ART.2527 wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichtingen tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting).

4. ART.2527 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld is in dit artikel.

5. ART.2527 is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door ART.2527 geleverde of ter beschikking gesteld informatie- en trainingsmateriaal.

6. Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met ART.2527 slechts inroepen, nadat opdrachtgever ART.2527 binnen de termijn van 1 maand na uitvoering van de overeenkomst deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ART.2527 ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dienst een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat ART.2527 hierop adequaat kan reageren.

7. ART.2527 is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door deelnemers aan activiteiten van ART.2527 aan accommodaties en/of aan derden.

Artikel 13 Resultaat en kwaliteit

1. Teneinde zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet ART.2527 kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur van de organisatie en de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle mogelijke medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.

2. ART.2527 zal zich bij de uitvoering van een opdracht met de ter beschikking staande kennis, ervaring en werkcapaciteit en in overeenstemming met geldende professionele normen zo goed mogelijk inspannen om met de uitvoering van een opdracht het geoogde resultaat te bereiken. Desalniettemin kan ART.2527 geen garanties geven met betrekking tot het resultaat.

Artikel 14 Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden van ART.2527, dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen 1 maand na voltooiing van de overeenkomst schriftelijk of digitaal te worden gemeld bij ART.2527.

2. Uw klacht zal in behandeling worden genomen door Saskia Brankaert (eigenaar ART.2527)

3. Binnen 4 weken wordt op uw klacht gereageerd; binnen 6 tot 8 weken wordt de klacht afgehandeld

4. Mocht onverhoopt de klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld kunnen worden, dan wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

5. Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld

6. De klacht en de klachtenprocedure worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

7. Indien de klacht gegrond is zal ART.2527 de werkzaamheden alsnog verrichten conform het bepaalde in de overeenkomst.

8. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden conform de overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, zal ART.2527 slechts aansprakelijk zijn zoals bepaald in artikel 12.

9. Mochten beide partijen er samen niet uitkomen, dan wordt de klacht middels een beroepsprocedure aan een onafhankelijke derde, De Arbeidsmediator Eindhoven (Chris van Gompel), voorgelegd. De uitspraak is voor ART.2527 bindend, eventuele consequenties worden door ART.2527 snel afgehandeld.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

1. Op elke door ART.2527 met opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door ART.2527 met opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van ART.2527.

 

Veldhoven 19 Oktober 2018
Saskia Brankaert
ART.2527